ติดต่อผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณนางธารทิพย์ พวงสุข นางปราณี กาฬสุวรรณ
รูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป รูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางยุพิน แสงผดุง
รูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ