บุคลากร

คณะผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานแนะแนวธุรการนางสาวกัญญาภัค บุราณะผาย


นักพัฒนา