ฝ่ายบริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร


รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานแนะแนว

งานธุรการ

นักพัฒนา