บุคลากร

คณะผู้บริหาร


นางลัดดา จักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานแนะแนว

ธุรการ

นางสาวกัญญาภัค บุราณะผาย


นักพัฒนา