บุคลากร

คณะผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานแนะแนว

ธุรการนางสาวกัญญาภัค บุราณะผาย


นักพัฒนา